സംസ്ഥാന കര്‍മ സമതി


മേഖലാ പ്രസിഡന്റ്മാർ


മേഖലാ സെക്രട്ടറിമാർ


സംസ്ഥാന നിർവ്വാഹകസമതി അംഗങ്ങൾ


സംസ്ഥാന വനിതാ സഭ


സംസ്ഥാന യുവജന സഭ


ചീഫ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ (CRO)