വാര്‍ത്തകള്‍

  • സംസ്ഥാന നിര്‍വാഹക സമിതി യോഗം

    03 Nov 2017

    യോഗക്ഷേമസഭ സംസ്ഥാന നിര്‍വാഹക സമിതി മീറ്റിംഗ് ഗുരുവായൂര്‍ അതിഥി മന്ദിരത്തില്‍ വെച്ച് 2017 നവംബര്‍ 05 തീയതി രാവിലെ 10:30 മുതല്‍ നടക്കുന്നു .